AU40625
hg38 / GRCh38
J-Y173271
Male
Coverage: 94.25% Average Depth: 33

FTDNA Big Y (bam)

Yemen
Yemen Hadramawt
BAYASHOOT
Arabic
YEMEN
BAYASHOOT, Kandi


© 2020-2023 TheYtree.com